Select language:

BG EN

Добре дошли в нашия портал за подаващи сигнали

В тази система за докладване можете бързо и лесно да съобщавате за опасения относно действително или предполагаемо неправомерно поведение, което може да засегне нашата компания или благосъстоянието на хората.

Този портал ви позволява да докладвате анонимно и поверително.

Кеър Сървисис БГ ЕООД/Тийм Сървисис БГ ЕООД  ви насърчава да добавите данни за контакт, тъй като това подобрява процеса на разследване и съобщаване на докладвания случай.

Системата за докладване не трябва да се използва за отправяне на неверни обвинения срещу други или за съобщаване на информация, за която знаете, че е невярна.

Welcome to our Whistleblower portal

In this reporting system you can quickly and easily report concerns about actual or suspected misconduct that can affect our company or the wellbeing of people.

This portal allows you to report anonymously and confidentially.

Care Services BG EOOD/Team Services BG EOOD, however, encourage you to add contact details as this improves the process of investigating and communicating the reported case.

The reporting system should not be used to make false accusations against others or report information that you know is untrue.

Какво може да се докладва?
What can be reported?
Относно анонимността
About anonymity

Какво може да се докладва?

Можете да използвате системата за докладване, за да уведомите за нарушения на етичните насоки, включително закони и разпоредби. Включително, например, подкупи, корупция, нарушения на законодателството в областта на конкуренцията, измама, икономически престъпления, тормоз, дискриминация, нарушения на международни търговски правила, неприкосновеност на личния живот, защита на лица, сериозни опасности за околната среда или конфликти на интереси.

What can be reported?

You can use the reporting system to notify violations of ethical guidelines, including laws and regulations. Including, for example, bribery, corruption, breaches of competition law, fraud, economic crime, harassment, discrimination, breaches of international trade rules, privacy, protection of individuals, serious environmental hazards or conflicts of interest.

Относно анонимността

За да гарантирате своята анонимност, трябва да направите следното:

  • Ако е възможно, не докладвайте от компютър/лаптоп, предоставен от вашия работодател.
  • Не използвайте компютър/лаптоп, който е свързан към мрежата/интранет на компанията.
  • Осъществете директен достъп до системата за докладване, като копирате или напишете URL адреса в интернет браузър, вместо като щракнете върху връзка.
  • Не включвайте свои лични данни в доклада.
  • Когато качвате файл, уверете се, че не са запазени лични данни, което може да доведе до тяхното разкриване

About anonymity

To ensure your anonymity, you must do the following:

  • If possible, do not report from a computer/laptop provided by your employer.
  • Do not use a computer/laptop that is connected to the company’s network/intranet.
  • Access the reporting system directly by copying or writing the URL address in an internet browser rather than by clicking on a link.
  • Do not include your own personal details in the report.
  • When uploading a file, make sure that personal data has not been saved, which may result in their disclosure