Работа в Германия за болногледачи

  1. Работа в Германия за болногледачи >
  2. Политика за поверителност

Политика за поверителност

Настоящата политика за поверителност е създадена с грижа за безопасността на данните на потребителите, които се събират и съхраняват по време на ползване на портала Promedica24.bg (по-нататък „Портал”). Администратор на личните данни на потребителите по смисъла на Закона за защита на личните данни (по-нататък „Закон”), в зависимост от вида на водения регистър:
  • Промедика24 Тийм БГ ЕООД- Администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“, с идентификационен номер 417176
  • Промедика24 Кеър БГ ЕООД- Администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“, с идентификационен номер 417084
По-нататък „АЛД” (Администратор на лични данни).

Събиране на личните данни

Ползването на Портала е възможно при условие, че бъдат изпълнени следните технически изисквания: ползване на интернет браузър и активирането на JavaScript и файловете Cookies. За ползването на някои от функционалностите на Портала, като напр. получаване на индивидуални отговори на зададени въпроси или изтегляне на достъпни на Портала материали, е необходимо попълването на формуляра с лични данни в полетата, обозначени като „задължителна информация”. име и фамилия, телефонен номер, област
  • даването на съгласие за обработка на личните данни на потребителя с цел събиране на информация за потребителите от АЛД и комуникация с потребителя (отговор на въпроси, изпращане на информация за актуалните новини в Портала);
  • посочване, дали давате съгласие за ползването на Вашите данни с маркетингова цел (изпращане на оферти, реклами).
Даването на горепосочената информация е доброволно, но необходимо с цел започване на процеса на набор на персонал или процеса, свързан с предоставяне на услуги, – в зависимост от вида попълнен формуляр. Съгласието за използването на данните с маркетингова цел е независимо от горепосочените процеси. Тази информация, освен ползването й за горепосочените цели, се ползва също с цел:
  • провеждане на вътрешни изследвания, които служат за подобряване на функционирането на Портала,
  • предотвратяване на измамите и злоупотребите, извършвани посредством уебсайтове и Портала, и разкриване на тези измами и злоупотреби,
  • изпращане на маркетингова информация и оферти за продуктите и услугите на избрани външни фирми, но само доколкото потребителят предварително е дал съгласие за това.

Защита на личните данни

Личните данни на потребителите се обработват, като се спазват съответните мерки за сигурност съгласно изискванията на полското законодателство, в това число най-вече на Закона. Потребител на Портала, който е предоставил своите данни на АЛД, по всяко време има право на достъп до своите данни, право да ги поправя, изтрива и да изрази несъгласие или да поиска те да престанат да бъдат обработвани. Съобщения с тази цел се изпращат на e-mail: office@promedica24.bg. Личните данни на потребителите, ползващи Портала, не се предоставят на трети лица и други субекти, с изключение на случаите, когато потребителят е дал съгласие за предоставяне на неговите лични данни, или в законово предвидените ситуации. Пряк достъп до личните данни на потребителите на Портала имат единствено служителите със съответните правомощия и упълномощените за това лица, занимаващи се с обслужването на уебсайта на Портала. Лицата със съответните правомощия са задължени да спазват строгата поверителност на тези данни и да възпрепятстват достъпа до тях на външни лица. АЛД обаче не гарантира пълното изключване на риска от злоупотреба с лични данни от лица, които са ги придобили неправомерно. АЛД не носи отговорност за действията или бездействието на потребителите, в резултат от които АЛД обработва предоставените от тях лични данни по начина, определен в настоящата Политика за поверителност.

Политика Cookies

АЛД събира информация относно ползването на Портала от потребителя посредством файловете cookies (малки текстови информации, изпращани от сървъра www.promedica24.pl и записвани при потребителя, обикновено на твърдия диск) и адресите IP. Cookies, използвани от Портала:
НАИМЕНОВАНИЕ НА ФАЙЛА COOKIE ВИД ФАЙЛ COOKIE ЦЕЛ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФАЙЛА COOKIE ИЗТРИВАНЕТО НА ФАЙЛА ПРАВИ ЛИ НЕВЪЗМОЖНО ПОЛЗВАНЕТО НА ВИТРИНАТА?
__utma __utmb __utmc __utmz Файлове cookie - аналитични Тези файлове дават възможност за по-добро запознаване с начина на интеракция на Потребителя, що се отнася до съдържанието на Уебсайта, с цел по-доброто организиране на структурата му. Събират информация за начина на ползване на Уебсайта от Потребителите, типа интернет страница, от която Потребителят е бил насочен, броя на посещенията на Потребителя на тази страница и тяхното времетраене. Тези информации не регистрират конкретни лични данни на Потребителя, но служат за изготвяне на статистики за ползването на Уебсайта. За тази цел Уебсайта ползва инструментите на Google Analytics. НЕ
SESS6894e167a07f3baf88789a0a57c17465 SESSf9ac54790254e6fa8465702d3b001ded 664b8fd9fe23148cf403a90a65201a5d Файл cookie за сесията Статистики, брой посещения НЕ
has_js Файл cookie за сесията Обслужване на Java_script НЕ
Потребител, който не дава съгласие за използването на файловете cookies (блокира файловете cookies) трябва да избере съответните настройки в използвания браузър. Процеса на даване на съгласие за използването на файловете cookies се различава в зависимост от използвания от Потребителя браузър. Съгласно действащите разпоредби на закона от 16 юли 2004 г. Закон за телекомуникациите („Дженник Устав” № 171, поз. 1800, изм. и доп.) потребителят има право да вземе решение, що се отнася до достъпа на файловете cookies до своя компютър чрез предварителен избор в прозореца на своя браузър. Как да управляваме файловете cookies в популярните браузъри? Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/ Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Авторски права

Всички права за материалите, поместени на Портала, принадлежат на АЛД. Порталът подлежи на пълна правна закрила, предвидена в съответните разпоредби на полското законодателство, в това число на разпоредбите на закона от 4 февруари 1994 г. за авторските права и сродните му права (т.е. „Дженник Устав” 2006 г., № 90, поз. 631, изм. и доп.) (по-нататък „Закон за авторското право”) и закона от 16 април 1993 г. за борба срещу нечестната конкуренция (т.е. „Дженник Устав” от 2003 г., № 153, поз. 1503, изм. и доп.) Съдържанието и материалите, поместени в Портала, и Порталът като цяло представляват произведения по смисъла на Закона за авторското право и подлежат на закрила, предвидена в този закон. Без предварителното и ясно изразено разрешение на АЛД копирането и по-нататъшното използване на материалите, поместени в Портала, изцяло или в каквито и да било части, е забранено. Използването на материалите, поместени в Портала, е допустимо единствено на принципите и в рамките, отговарящи на собственото лично използване, определено в Закона за авторското право. Използването на материалите, поместени в Портала изцяло и в каквито и да било части по начин в разрез с принципите, посочени по-горе, представлява нарушение на правата на АЛД и ще бъде основание за незабавното предприемане от страна на АЛД на съответните правни мерки, насочени срещу субектите-нарушители. АЛД си запазва правото да въвежда промени, да премахва или модифицира функции или свойства на Портала, а също да прекрати дейността, да пренесе правата върху уебсайта и да извърши всички дейности, разрешени от действащите правни разпоредби. Всички дейности, извършвани от АЛД, не могат да нарушават правата на потребителя.

Други информации

Ползването на Портала е еднозначно с приемането на настоящата Политика за поверителност. АЛД си запазва правото на промени на Политиката за поверителност, ако това се изисква от правните разпоредби или промените, въведени на Портала, за съответните промени и датата на влизането им в сила АЛД ще информира Потребителите, най-вече с поместването й на Портала с новото й съдържание. За Потребителите на Портала се отнася Политиката за поверителност в актуалната й версия, поместена на Портала.