Политика за поверителност

Настоящата политика за поверителност е създадена с грижа за безопасността на данните на физическите лица, които се събират и съхраняват по време на ползване на портала www.Promedica24.bg (по-нататък „Портал”). То се отнася до основните категории Субекти на данни, описани по-долу и има за цел да Ви даде информация за това какви Ваши лични данни обработваме при използване на различните функционалности на Портала, как ги защитаваме и какви са Вашите права във връзка с това обработване.

Администратор на личните данни, които предоставяте чрез Портала, e “Промедика Кеър“, дружество с ограничена отговорност, със седалище в гр. Варшава, /00-807/, ул. „Алеи Йерозолимские“ 94, Полша, статистически номер 142661125, вписано в Търговския регистър към Националния съдебен регистър под номер 0000370523, наричан  по-нататък Администратор на лични данни („АЛД”).

Ако имате каквито и да е въпроси в тази връзка, моля да се свържете с нас на електронен адрес:  office@promedica24.bg или на пощенски адрес: ул. Позитано 7, офис 7, град София ПК 1000. Ако искате да се свържете с нашето лице за защита на личните данни, моля изпратете писмо до електронен адрес: dataprotection@promedica24.bg.

Ако искате да потвърдите, че обработваме Ваши лични данни, или да осъществите достъп до личните данни, които може да имаме за Вас, моля, свържете се с нас чрез електронен адрес: office@promedica24.bg

Събиране на личните Ви данни

Ползването на Портала е възможно при условие, че бъдат изпълнени следните технически изисквания: ползване на интернет браузър и активирането на JavaScript и файловете Cookies.

За ползването на някои от функционалностите на Портала, като например получаване на информация за отворени работни позиции, индивидуални отговори на зададени въпроси или изтегляне на достъпни на Портала материали, е необходимо попълването на формуляра с лични данни в полетата, обозначени като „задължителна информация”: име и фамилия, телефонен номер, област / град, владеене на немски език и:

посочване дали давате съгласие за ползването на Вашите данни с цел маркетинг, а именно за получаване на оферти, реклами, информация за актуалните новини в Портала и комуникация с Вас, в случай че имате запитване за нашата дейност и услуги. Даването на горепосочената информация и съгласие е доброволно, но необходимо с оглед посочените по-долу цели, заради които я обработваме.

Освен обработването на категориите лични данни на съответните основания, описано по-долу Администраторът може да обработва лични данни, предоставени чрез Портала, включително IP адрес и на основание легитимния си интерес да осигури:

 • изправност и подобряване на функционирането на Портала;
 • предотвратяване на измамите и злоупотребите, извършвани посредством уебсайтове и Портала, и разкриване на тези измами и злоупотреби.

Така получените от Вас лични данни при използване на функционалностите на Портала обработваме, както следва:

 1. КАТЕГОРИИ ЗАСЕГНАТИ ЛИЦА (СУБЕКТИ НА ДАННИ)
 • КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА
 • ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО СА АДРЕСАТИ НА СЪОБЩЕНИЯ ЗА ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ ОТ АДМИНИСТРАТОРА

В зависимост от категорията, в която попадате, ние обработваме Вашите лични данни, както следва:

 1. ВИДОВЕ ДАННИ, ЦЕЛИ, ОСНОВАНИЯ И СРОКОВЕ НА ОБРАБОТВАНЕ
 2. Обработване на лични данни на кандидати за работа

Какви лични данни на кандидатите за работа обработваме и по какъв начин ги събираме

Промедика обработва лични данни на физически лица, съдържащи се във формата за контакт в Портала (а именно: имена, област/град, телефон и владеене на немски език) и тези, съдържащи се в автобиографиите на кандидатите за работа.

Тези данни са предоставени от самите кандидати във връзка с обява за конкретно свободно работно място или без наличие на конкретна обява – чрез попълване и изпращане на своите лични данни в Портала и/или по друг начин до Администратора с цел кандидатстване за работа.

Цел, основание и срок на обработването

Използваме горните данни само за целите на извършване на подбор на персонал.

Основанията за това обработване са:

 • легитимният интерес на Администратора за осигуряване на настоящи и бъдещи нужди от работна ръка;
 • съгласието на кандидатите данните им да бъдат предоставени на други дружества от групата, към която принадлежи Промедика, които биха могли да предоставят възможност за работа на конкретния кандидат по преценка на Промедика;

Сроковете, в които обработваме личните данни са в зависимост от това дали кандидатствате по конкретна обява или не, а именно:

 • данни, предоставени по конкретна обява и поканени на интервю за работа – в срок до 6 месеца след приключване на конкретната процедура за подбор, за която са събрани първоначално;
 • данните получени без да има конкретна обява за работа (конкретна открита процедура по подбор) – в срок до 6 месеца от получаването им.

Участието на кандидат за работа в кампания за подбор на персонал е самостоятелно и не е обвързано с предоставянето на съгласие за получаване на маркетингови материали или друг вид съгласие, дадено от потребители в Портала.

 1. Обработване на лични данни на физически лица, адресати на съобщения за директен маркетинг от Администратора

Какви лични данни и по какъв начин ги събираме за целите на директен маркетинг

Промедика обработва следните лични данни на физически лица, които са се съгласили да получават съобщения за директен маркетинг от нас: данните, съдържащи се във формата за контакт в Портала, а именно: имена, област/град, телефон и владеене на немски език.

Тези данни са предоставени от самите лица чрез попълване и изпращане на своите лични данни в Портала.

Цел, основание и срок на обработването

Използваме горните данни само за целите на извършване на директен маркетинг на услугите, дейностите, инициативите и кампаниите ни – а именно изпращане на оферти, реклами, информация за актуалните новини в Портала, инициативи и кампании и комуникация с Вас, в случай че имате запитване.

Основанието за това обработване е съгласието на потребителите на портала да са адресати на такива съобщения;

Срокът, в които обработваме личните Ви данни е 10 (десет) години от датата на получаване на съгласието Ви.

 • НА КОГО МОЖЕМ ДА ПРЕДОСТАВИМ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Вашите лични данни биха могли да бъдат разкрити, единствено доколкото това е необходимо, нa доставчици на услуги за поддръжка на софтуерни системи за администриране на човешките ресурси, процеса по подбор на персонал и/или за счетоводни цели, външни експерт счетоводители, доставчици на услуги по подбор на персонал, доставчици на маркетинг услуги, доставчици на услуги за поддръжка на Портала и други хардуерни и/или софтуерни продукти, свързани с обработването.

В случай че сте дали съгласие Вашите данни да бъдат препратени на друго дружество от групата Промедика ще предоставим тези данни на съответното дружество, което в този момент прави подходящ за Вас подбор на персонал, а пълна информация за това обработване и правата Ви в тази връзка са Ви предоставени във формуляра, с които сте дали изричното си съгласие.

Какви са вашите права

Личните данни на лицата по-горе се обработват, като се спазват съответните мерки за сигурност съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и българския Закон за защита на личните данни. Всяко лице, което е предоставило своите данни на Администратора, по всяко време има право на достъп до своите данни, право да ги коригира, да поиска тяхното изтриване или ограничаване на тяхното използване, както и да поиска данните му да престанат да бъдат обработвани. Потребителите имат също право на преносимост на данните им към друг администратор на лични данни при определени условия.

Потребителите имат право във всеки един момент и без заплащане свободно да оттеглят предоставеното от тях съгласие за обработване на лични данни.

Съобщения за упражняване на правата си относно защитата на личните им данни следва да изпращате, на електронна поща с адрес: office@promedica24.bg или по пощата на адрес ул. Позитано 7, офис 7, град София, ПК 1000.

Моля да имате предвид, че заявлението Ви трябва да съдържа поне името Ви и друга идентифицираща информация, описание на искането Ви, предпочитан начин за комуникация с Вас, адрес за кореспонденция, подпис и дата на заявлението.

Ако заявлението е подписано от пълномощник, към него трябва да приложите и съответното пълномощно.

Промедика може да се свърже с Вас за допълнителна информация, ако е необходимо самоличността Ви да бъде потвърдена или заявлението Ви да бъде допълнително уточнено.

Предоставените от потребителите лични данни се съхраняват от Администратора за конкретно определения по-горе срок и в съответствие с приложимото право и с вътрешните политики и процедури на Промедика, докато е необходимо за задоволяването на легитимните интереси на Промедика, негови правни задължения, или за възникването, упражняването или защитата на негови права. След изтичане на срока или когато отпадне необходимостта или основанието за обработването на лични данни за тези цели, или когато потребителите оттеглят предоставеното от тях съгласие, личните им данни ще бъдат изтрити по сигурен начин.

Ако получим лични данни, които са прекомерни с оглед нуждите за постигане на целите по-горе, ще изтрием тази информация незабавно, но не по-късно от 1 месец от получаването й.

Сигурност на предоставените лични данни

С цел защита на личните данни по-горе, Администраторът е внедрил мерки за физическа, персонална, техническа и административна защита, като технологиите за сигурност се обновяват и тестват регулярно. Пряк достъп до личните данни на потребителите на Портала имат единствено служителите на Администратора със съответните правомощия и упълномощените за това лица, занимаващи се с обслужването на Портала. Лицата със съответните правомощия са задължени да спазват строгата поверителност на тези данни и да възпрепятстват достъпа до тях на външни лица. Администраторът обаче не гарантира пълното изключване на риска от злоупотреба с лични данни от лица, които са ги придобили неправомерно.

Потребителите могат да се свържат с длъжностното лице по защита на данните на Администратора чрез изпращане на имейл до dataprotection@promedica24.bg .

Потребителите имат право да подадат оплакване относно обработването на личните им данни от Промедика до Комисия за защита на личните данни на адрес гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2. Администраторът си запазва правото да изменя и актуализира настоящото Уведомление за поверителност по всяко време, поради каквато и да е причина, без да уведомява субектите на данни по начин, различен от това да публикува измененото Уведомление за поверителност на Портала.

Възможно е изпращане на периодични напомняния на потребителите за уведомления и общи условия, както и уведомяване чрез имейл за съществени промени в тях. Въпреки това потребителите следва периодично да проверяват Портала, за запознаване с актуалното Уведомление за поверителност, както и с всякакви промени, които може да са въведени в него.

Настоящият документ представлява Уведомление за поверителност по смисъла на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).