Общи условия на Приложението за асистенти

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. По силата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за предоставяне на услуги по електронен път от 18 юли 2002 г. (Държавен вестник на Република Полша от 2020 г., поз. 344 с по-късни изменения), наричан по-нататък „Законът“: „ПМ24 Кеър ЕУ“ дружество с ограничена отговорност, събирателно дружество [PM24 Care EU Sp. z o.o. Sp. j.] определя настоящите общи условия за предоставяне на услуги от разстояние по електронен път чрез Приложението (по-нататък „Общи условия“).

1.2. Настоящите Общи условия дефинират правилата за използване на Приложението „Promedica24 – Зона на асистента“ („Приложението“).

1.3. Използването на Приложението се извършва въз основа на Общите условия на Приложението. Преди да започне да използва Приложението, Ползвателят е длъжен да се запознае с текста на Общите условияна Приложението. Използвайки Приложението по какъвто и да е начин, Ползвателят декларира, че се е запознал с текста на настоящите Общи условия, че приема техните разпоредби и че се задължава да ги спазва.

1.4. Общите условия на Приложението се отнася за Приложението и за всички отделни услуги, които се предлагат в него, освен ако за такива услуги не се прилагат разпоредбите на други договори или правилници, за което Ползвателят ще бъде информиран.

1.5. Общите условия на Приложението са свободно достъпни  в Приложението във форма, която позволява тяхното сваляне, запазване, размножаване и отпечатване с помощта на телеинформационна система.

1.6. Ползвателят има право да използва Приложението и предлаганите в него услуги по начин, който отговаря на действащото законодателство, обществените правила и добрите нрави. Ползвателят се задължава да не предоставя посредством Приложението следните материали:

  • такива, които предизвикват смущения в работата или претоварване на телеинформационните системи на Доставчиците на услуги или други субекти, имащи пряко или косвено участие в предоставянето на Услуги от разстояние по електронен път, в това число материали, които заобикалят системите за сигурност; забранява се също поместване на материали на места, които не са предназначени за това, както и използване или инсталиране на злонамерен софтуер;
  • такива, които нарушават правата на трети лица, общоприетите социални норми или действащите законови разпоредби.

2. ДЕФИНИЦИИ

Използваните в настоящите Общи условия понятия и дефиниции ще имат посоченото по-долу значение:

Администратор (доставчик на услуги)

„ПМ24 Кеър ЕУ“ дружество с ограничена отговорност, събирателно дружество със седалище във Варшава, бул. „Алейе Йерозолимске“ 94 [al. Jerozolimskich 94, Warszawa];

Потребителско име

име на Ползвателя, което служи за влизане в Приложението;

Граждански кодекс

Гражданският кодекс от 23 април 1964 г. (Държавен вестник на Република Полша от 1964 г., № 16, поз. 93 с изменения);

Профил

профил, който Администраторът поддържа в полза на Ползвателя под уникално потребителско име, представляващ набор от ресурси, в който се съхраняват данни на Ползвателя, предоставени при сключване на договор и предприемане на действия от страна на Ползвателя за регистрация на профил. Влизането в Профила осигурява достъп до всякаква информация, свързана с текущия договор, както и възможност за заявяване на наличност за работа и други декларации от страна Ползвателя;

Закон за телекомуникациите

Законът за телекомуникациите от 16 юли 2004 г. (Държавен вестник на Република Полша от 2018 г., поз. 1954);

Общи условия на Приложението

настоящите Общи условия за използване на Приложението;

Регистрация

процес, който се състои в създаване и активиране на Профил в Приложението от страна на Ползвателя;

Формуляр

формуляр, който служи за регистрация на Ползвател и активиране на профил;

Услуги

Услугите, които Администраторът осигурява на Ползвателите от разстояние по електронен път, тоест услуги по смисъла на Закона за предоставяне на услуги по електронен път от 18 юли 2002 г. ( Държавен вестник на Република Полша от 2016 г., поз. 1030 с изменения), състоящи се в осигуряване на Ползвателя на достъп до Профила и възможност за заявяване на наличност за работа и други декларации с помощта на Приложението;

Договор

договор за предоставяне на услуги от разстояние по електронен път;

Ползвател

всяко лице, използващо Приложението и инструментите на Приложението;

Активиране на мобилно устройство

процесът по свързване на телефон с Профила, който се състои задължително от: влизане в Приложението и удостоверяване с Код за еднократна употреба

Мобилно приложение

мобилно приложение, позволяващо използване на Услугите, което е налично за мобилни устройства (телефони) със система Android (Мобилно приложение) и iOS (Мобилно приложение).

Парола

низ от знаци, който се използва за идентифициране на Ползвателя и получаване на оторизиран достъп до Профила;

Код за еднократна употреба

кодове за еднократна употреба, изпращани под формата на SMS съобщение или имейл до Ползвателя, с цел регистрация и активиране на профил, както и отблокиране на достъпа до Профила при опит за смяна на парола;

3. ВИДОВЕ И ОБХВАТ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕТО

3.1. Предоставянето на услуги от разстояние по електронен път по смисъла на Закона за предоставяне на услуги по електронен път от 18 юли 2002 г. ( Държавен вестник на Република Полша от 2016 г., поз. 1030 с изменения) от страна на Администратора е безплатно.

3.2. Ползвателят може по-конкретно да използва следните услуги:

услуга за създаване и използване на Профил, състояща се в предоставяне на Ползвателя възможността да създаде и използва индивидуален Профил, с помощта на който Ползвателят може да осъществява достъп до актуалните информационни ресурси, налични в Приложението, и данните относно текущи договори, разплащания, обучения, както и да използва поместените материали.

3.3. Договорът за предоставяне на информационна услуга от разстояние по електронен път се сключва в момента на влизане на Ползвателя в Приложението, посочване на потребителско име и парола и подаване на декларация за запознаване и приемане на Общите условия на Приложението. Общите условия, с които се е съгласил, остават на разположение на Ползвателя по всяко време в Приложението.

3.4. При услуги, различни от информационна услуга, договорът за предоставяне на Услуги от разстояние по електронен път се сключва в момента, в който Ползвателят започне да използва дадена Услуга, и се прекратява в момента, в който Ползвателят спре да използва дадената Услуга, освен ако Общите условия на Приложението не предвиждат друг момент на сключване или прекратяване на договора за предоставяне на услуги от разстояние по електронен път.

3.5. Услугите, посочени в точка 3.2. по-горе, се предоставят безплатно денонощно, 7 дни в седмицата.

4. ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

4.1. Приложението съдържа материали, защитени като  интелектуалната собственост, по-конкретно търговски марки и други нематериални блага, които са предмет на защита.

4.2. Ползвателят се задължава да използва всички материали, налични в Приложението, единствено за собствена употреба.

4.3. Администраторът си запазва правото да променя съдържанието на Приложението по всяко време.

4.4. Администраторът има право да преустанови предоставянето на Услугите по всяко време, ако към него бъде подадено такова аргументирано искане от страна на доставчик на интернет или друг упълномощен субект.

4.5. Администраторът не носи отговорност за вреди, причинени от неизправно функциониране на системата за пренос на данни, в това число повреди на оборудване, закъснения и прекъсвания на преноса на информация.

4.6. Администраторът не носи отговорност за временно преустановяване на достъпа до Приложението за период, необходим за отстраняване на възникнали рискове или нередности.

5. РЕГИСТРАЦИЯ

5.1. Регистрацията на Ползвател в Приложението е безплатна.

5.2. Регистрацията е задължителна за получаване на достъп до профила, както и за достъп до материалите в Приложението, а също така за получаване на допълнителни услуги, предоставяни от Администратора по искане на Ползвателя.

5.3. За да се регистрира, Ползвателят трябва да попълни формуляр, като посочи потребителско име и парола, и да приеме Правилника. След това, с помощта на курсора, трябва да избере иконата „Регистрирай се“, което ще го отведе към Приложението и създадения за него профил.

5.4. Регистрацията на Ползвателя се извършва чрез попълване на Формуляра.

5.5. Преди да попълни Формуляра, Ползвателят трябва да се запознае с текста на Общите условия и Уведомлението относно обработването на лични данни, след което да приеме разпоредбите, които се съдържат в тях.

5.6. След попълване на Формуляра Ползвателят трябва да избере иконата „Регистрирай се“, което ще доведе до изпращане на Формуляра до Администратора. В момента на активиране на профила процесът по регистриране завършва, а Ползвателят влиза автоматично в своя Профил – от този момент Ползвателят притежава активен Профил в Приложението и може да го използва без нужда от повторна Регистрация.

6. ПРОФИЛ

6.1. Притежаването на Профил позволява по-конкретно на Ползвателя:

  • да се запознае с информацията относно текущи договори, разплащания и обучения;
  • да има достъп до полезни материали.
  • Влизането в Профила се състои в посочване на потребителското име и паролата, зададени от Ползвателя по време на Регистрацията.

6.2. Ползвателят следва да е наясно, че Паролата за Профила има конфиденциален характер. За да се осигури подходяща защита на Паролата, се препоръчва тя да се сменя периодично. За по-добра сигурност Паролата трябва да се състои от поне 8 знака, да съдържа поне една главна буква, както и цифра или специален знак.

6.3. Ползвателят трябва да съобщи на Администратора за всяко нарушение на поверителността на Паролата незабавно щом узнае за такова нарушение.

6.4. Ако Ползвателят забрави Паролата си, той може да се обърне към Администратора с молба за предоставяне на нова временна парола, която да му позволи да влезе в Профила си. За тази цел Ползвателят трябва да използва функцията „Не помня паролата си“, налична на екрана за влизане в Профила. След като Ползвателят впише своя имейл адрес или телефонен номер, на имейл адреса или телефона ще бъде изпратен имейл или SMS, съдържащ еднократна парола, позволяваща влизане в Профила и смяна на Паролата.

6.5. Забранено е предоставяне на достъп до Профила на трети лица.

7. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

7.1 За да може да използва нормално Приложението и Услугите, Ползвателят трябва да разполага с електронно устройство и софтуер, отговарящи на следните минимални изисквания:

  • I. достъп до мрежата на интернет (връзка от минимум 1 Mbps за Ползвателя);
  • II. мобилно устройство с операционна система Android (версия 8.0 или по-нова) или iOS (версия 14.0 или по-нова)

7.2. Ако Ползвателят използва устройство и софтуер, които не отговарят на техническите изисквания, посочени по-горе, Администраторът не гарантира изправното функциониране на Приложението и предупреждава, че това може да има негативно влияние върху качеството на предоставяните Услуги.

8. АЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

8.1. В рамките на Договора личните данни на Ползвателя се обработват съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО, както и разпоредбите на вътрешното законодателство, за целите, свързани с използване на Профила.

8.2. Администратори на личните данни на Ползвателите, предоставени с цел създаване, активиране и използване на Профил са:

„ПМ24 Кеър ЕУ“ дружество с ограничена отговорност, събирателно дружество [PM24 Care EU Sp. z o.o. Sp. j.] със седалище във Варшава (00-807), бул. „Алейе Йерозолимске“ 94 [al. Jerozolimskich 94, Warszawa (00-807)], имейл адрес: daneosobowe@promedica24.pl, тел. за връзка: +48 22 120 21 00,

и

„Кеър Сървисиз България” ЕООД, ЕИК: 205937670, със седалище и адрес на управление в гр. Варна 9000, общ. Варна, р-н Одесос, ул. Братя Миладинови № 68, представлявано от управителя Джоана Барбара Прусзинска,

действащи в качеството си на съвместни администратори.

8.3. Администратори на личните данни, съдържащи се в Профила (в различните раздели) и отнасящи се до текущите договори, са съответно Дружествата от групата Promedica24, с които Ползвателите са сключили Договор за предоставяне на услуги по обгрижване.

8.4. Личните данни на Ползвателите на Приложението ще бъдат обработвани от Администраторите на лични данни за целта и в обхвата, необходими за изпълнение на разпоредбите на настоящите Общи условия. По-подробна информация на тема обработването на данни се съдържа в Уведомлението относно обработването на лични данни във връзка със създаването на Профил в Приложението, налична по време на Регистрацията и при използване на Приложението.

8.5. Преди да използва инструментите на Приложението, Ползвателят е длъжен да се запознае с горепосочения документ.

9. АВТОРСКИ ПРАВА И ДРУГИ ПРАВА ВЪРХУ НЕМАТЕРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

9.1. Всякаква информация, данни и материали, налични в Приложението (включително наименования, търговски марки, логотипи, цветове, снимки, графики, подредба на уебсайта, описания на продукти, аудио и видео файлове и т.н.), както и всякакви други права върху нематериална собственост, свързани със съдържанието на Приложението, се държат от Администратора или субектите, с които той е сключил съответни договори, и са защитени с авторски права, права върху търговски марки и други права.

9.2. Използването на Приложението (и неговото съдържание) от Ползвателя не означава придобиване на никакви права върху нематериална собственост, в това число авторски права върху елементи от съдържанието.

9.3. Ползвателят може да се запознае с тези материали и да ги използва единствено в рамките на позволената употреба, определена в разпоредбите. Извън определените в закона случаи се забранява копиране, модифициране или електронно или друг тип предаване на Приложението (частично или изцяло) за комерсиални цели и без предварително писмено съгласие. Забранява се размножаването и разпространението в каквато и да било форма и по какъвто и да било начин на материалите, поместени в Приложението, без писмено съгласие и извън границите, разрешени от закона.

10. ПРЕДИЗВЕСТИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ И РЕКЛАМАЦИИ

10.1. На прекратяване с предизвестие подлежи безсрочен договор с продължителен характер за предоставяне на Електронна услуга (Профил в Приложението).

10.2. Ползвателят може да прекрати договора незабавно, без да посочва причина, като изпрати съответното заявление по електронната поща на адрес mobile-support@promedica24.pl, или също така с писмо, адресирано до: бул. „Алейе Йерозолимске“ 94, 00-807 Варшава.

10.3. В случая на Ползватели, които едновременно имат качеството  на Потребители съгласно закона, Администраторът може да прекрати с предизвестие договора за предоставяне на Електронна услуга, в случай че Ползвателят обективно злонамерено и настоятелно нарушаваОбщите условия, особено ако предоставя материали с незаконно съдържание, след неуспешно, поне еднократно приканване да преустанови или отстрани нарушенията с посочване на съответния срок за това. Нарушението на Общите условия трябва да е обективно доказуемо. В такъв случай договорът за Електронна услуга се прекратява след изтичане на 14 дни от момента, в който Администраторът е заявил пред Ползвателя, че желае да прекрати договора (период на предизвестие).

10.4. В случая на Ползватели, които нямат едновременно качеството на Потребители съгласно закона, Администраторът може да прекрати договора за предоставяне на Електронна услуга незабавно и без посочване на причина, като изпрати на Ползвателя съответното уведомление.

10.5. Администраторът и Ползвателят могат да прекратят договора за предоставяне на Електронна услуга по всяко време чрез съгласие между страните.

10.6. Всякакви рекламации, свързани с предоставянето на електронни услуги от Администратора, трябва да се изпращат чрез електронната поща на адрес mobile-support@promedica24.pl, или също така с писмо, адресирано до: бул. „Алейе Йерозолимске“ 94, 00-807 Варшава. Рекламациите трябва да съдържат следното: име, фамилия, адрес и подробно описание на обстоятелствата, представляващи предмета на рекламацията, включително документи или други относими доказателства, установяващи несъответствието на услугата с договореното.

10.7. Подадените рекламации ще се разглеждат в срок от 14 работни дни от датата на получаване на рекламацията, а Ползвателите ще бъдат информирани относно резултата от разглеждането по традиционна или електронна поща в зависимост от начина, по който е била подадена рекламацията.

11. АКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. Общите условия на Приложението може да бъдат изменени, особено в случай на промяна в действащите законови разпоредби или промени в обхвата на предлаганите Услуги.

11.2. Изменените Общи условия на Приложението ще бъдат поместени в Приложението заедно с информация за обхвата на промените и датата, на която те влизат в сила.

11.3. Ползвател, който не се е съгласи с промяната в Общите условия на Приложението, няма да може да използва Услугите.

11.4. По въпроси, които не са уредени от настоящите Общи условия на Приложението, се прилагат разпоредбите на Гражданския кодекс и други действащи закони.

11.5. Общите услоивя влизат в сила на 01.03.2022 г.