Уведомление относно обработването на лични данни във връзка със създаването на профил в приложението „Promedica24 – Зона на асистента“

КОЙ Е АДМИНИСТРАТОР НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Администратори на личните данни, които се обработват във връзка с предоставянето на профил в приложението „Promedica24 – Зона на асистента“ („Приложението“), са

„ПМ24 Кеър ЕУ“ дружество с ограничена отговорност, събирателно дружество PM24 Care EU Sp. z o.o. Sp. j. със седалище във Варшава (00-807), бул. „Алейе Йерозолимске“ 94 [al. Jerozolimskich 94, Warszawa (00-807)], имейл адрес: daneosobowe@promedica24.pl, тел. за връзка: +48 22 120 21 00,

и

„Кеър Сървисиз България” ЕООД, ЕИК: 205937670, със седалище и адрес на управление в гр. Варна 9000, общ. Варна, р-н Одесос, ул. Братя Миладинови № 68, представлявано от управителя Джоана Барбара Прусзинска,

действащи в качеството си на съвместни администратори.

За да получите подробна информация относно обработването на Вашите лични данни, можете да се свържете с Лицето по защита на личните данни на групата Promedica на адрес: daneosobowe@promedica24.pl.

КАКВИ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ

За целите на създаване и поддържане на профил в Приложението Вие лично и администраторът „Кеър Сървисиз България” ЕООД (наричано по-долу за краткост „Кеър“) въвеждат, а администраторите по-горе обработват следните Ваши данни:

 • Имена;
 • Адрес;
 • Телефон;
 • ЕГН;
 • Електронен адрес;
 • Данни за сключен/и договор/и с Кеър, предмет, срок и място на изпълнение;
 • Обратна връзка за изпълнение на договор/и с Кеър.

С КАКВА ЦЕЛ ЩЕ БЪДАТ ОБРАБОТВАНИ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Вашите лични данни ще бъдат обработвани във връзка с предоставянето и поддържането на профил в приложението „Promedica24 – Зона на асистента“

Предоставянето на лични данни е задължително за създаване и използване на профил в приложението.

КАКВИ СА ПРАВНИТЕ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Всяко обработване на лични данни трябва да се базира на правно основание, което отговоря на действащите законови разпоредби. Правното основание за обработване на Вашите лични данни във връзка с използването на профил в приложението „Promedica24 – Зона на асистента“ е необходимостта от обработване на тези данни за изпълнение на договор, чийто предмет е предоставяне на услуги по електронен път под формата на профил в Приложението от страна на Администраторите (разбира се, профилът е безплатна услуга).

КОЙ ЩЕ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Достъп до данните Ви ще имат служителите на администраторите, както и служители на други дружества от  групата Promedica24, ако и доколкото това е необходимо и им е възложено обработване на данните,  както и трети лица, доставчици на информационни услуги, подпомагащи ни в нашата дейност по предоставяне на услугите в Приложението.

Данните Ви няма да бъдат предавани извън територията на Европейския съюз.

КОЛКО ДЪЛГО ЩЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Вашите лични данни във връзка с профила ще бъдат съхранявани до момента на изтриване на Вашия профил. Всеки от администраторите може да изтрие профила Ви, ако нарушите разпоредбите на Общите условия за позване на Приложението. Профилът Ви ще бъде изтрит също при преустановяване на сътрудничеството (договора) между Вас и Кеър или при изрично искане от Ваша страна.

КАКВИ ПРАВА ИМАТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ АДМИНИСТРАТОРА?

Имате право:

 • да изисквате достъп до и копие на обработваните от нас личните данни, тяхното коригиране, изтриване или ограничаване, а също така право да подадете възражение срещу обработването на данни, както и да изисквате пренасяне на данните;
 • да подадете жалба към компетентния надзорен орган по въпроси, свързани с обработката на Вашите лични данни. За връзка с българския надзорен орган – Комисията за защита на личните данни с данни за контакт: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2; kzld@cpdp.bg; факс 029153525;

Можете да упражните всяко от горните си права чрез подаване на писмено заявление по някой от следните начини:

 • чрез електронно писмо до: daneosobowe@promedica24.pl
 • чрез писмо, адресирано до: адресите на Администраторите по-горе.

ИЗПОЛЗВАТ ЛИ СЕ ВАШИТЕ ДАННИ ЗА ПРОФИЛИРАНЕ ИЛИ ПРЕДПРИЕМАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНИ РЕШЕНИЯ?

Вашите данни няма да бъдат използвани за профилиране, нито за предприемане на автоматизирани решения.